วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประยุกต์ใช้ MongoDB ร่วมกับ PHP แบบง่ายๆ

       กลับมาเขียนบทความ ถ่ายทอดความรู้อีกครั้งครับ ^^ ตั้งใจจะเขียนเดือนละ 1 บทความก็พอครับ เพราะผมไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนัก
คราวนี้จะสอนประยุกต์ใช้งานกับPHPบ้างครับ เราจะเขียนคำสั่งพื้นฐานที่ใช้จัดการกับฐานข้อมูล ที่เรารู้จักกันคือ ค้นหา/แสดง,เพิ่ม,ลบ,แก้ไข เท่านี้ก็พอครับ  เพราะ MongoDB เองก็มีคำสั่งพื้นฐานประมาณนี้แหละครับ เพราะมันถูกออกแบบมา เพื่อจัดการกับข้อมูลมหาศาลได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นครับ คำสั่งอื่นๆ เช่น การJoin Table ,Trigger , Views , คำสั่งเกี่ยวกับการหาผลรวม(SUM) หาค่าเฉลี่ย(AVG) ฯลฯ ไม่มีนะครับ เพราะมันจะทำให้ทำงานช้า จึงถูกตัดออกไป ที่เหลือจะเป็นภาระของโปรแกรมเมอร์ครับ ว่าจะนำข้อมูลจาก MongoDB มาทำยังไง ให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
       ซึ่งMongoDBเองมันมีความยืนหยุ่นในการจัดเก็บข้อมูลมากเลยครับ มันรองรับการเก็บข้อมูลแบบ Array หลายมิติ ใน 1 ฟิลด์(Field) สามารถมีฟิลด์ย่อยอีกได้เรื่อยๆและซ้ำกันได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราครับ ดังรูป

 จากรูปจะเห็นฟิลด์ address สามารถมีฟิลด์แยกย่อยได้อีก 4 ฟิลด์ คือ address,city,state,postalCode และฟิลด์ scores สามารถมีฟิลด์ย่อยได้อีก 2 ฟิลด์ คือ for_course,grade และสามารถซ้ำกันได้

 เรื่องของการติดตั้ง  MongoDB บน Window 7 และการติดตั้ง Extension MongoDB ให้กับ PHP เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ผมก็ได้สอนไปแล้วในบทความก่อนหน้า ดูได้จาก การติดตั้ง MongoDB บน Window 7

มาดูโค๊ดกันเลย
<?php
$connect=new Mongo();//Default http://localhost:27017
$db = $connect->selectDB( "db_shopmall" );
$collection = $db->selectCollection( "tb_category" );
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ทดลองใช้งาน mongo ร่วมกับ PHP</title>
</head>
<body>
<?php
if($_POST['bt_add']!=''){//Insert
 $name=$_POST['name'];
 //$parentId=$_POST['parent_id'];
 if($name!=''){
 //for($i=1;$i<=10000;$i++){//เพิ่มหลายแถว
 //$insert[] = array( "parent_id"=>$parentId,"name" => $name);
 //}
 //$insert = array( "parent_id"=>$parentId,"name" => $name);//เพิ่มแถวเดียว
 $insert = array("name" => $name);//แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปอาเรย์ก่อน name คือ ชื่อฟิลด์ $name คือ ข้อมูล
 //การเพิ่มสมบูรณ์คืนค่ามาเป็น true
 if($collection->insert($insert)){
  echo '<center><font color="green">เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</font></center>'; 
 }
 }else{
 echo '<center><font color="red">ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้</font></center>'; 
 }
}
if($_POST['bt_edit']!=''){//Update
 $name=$_POST['name2'];
 //$parentId=$_POST['parent_id2'];
 if($name!=''){
 //$newdata = array('$set'=>array('parent_id'=>$parentId,'name' => $name));
 $newdata = array('$set'=>array('name' => $name));
 //การแก้ไขสมบูรณ์คืนค่ามาเป็น true
 if($collection->update(array('_id' => new MongoId($_POST['editID'])), $newdata)){  
  echo '<center><font color="green">แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</font></center>'; 
 }
 }else{
  echo '<center><font color="red">ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้</font></center>'; 
 }
}
if($_GET['delID']!=''){//Delete
 //การลบสมบูรณ์คืนค่ามาเป็น true
 if($collection->remove(array('_id' => new MongoId($_GET['delID'])))){
 //$collection->remove(); หมายถึงลบทั้งหมด
 echo '<center><font color="green">ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</font></center>';
 }else{
 echo '<center><font color="red">ไม่สามารถลบข้อมูลได้</font>></center>';
 }
}
if($_GET['delAll']!=''){// All Delete
 if($collection->remove()){//การลบสมบูรณ์คืนค่ามาเป็น true
 echo '<center><font color="green">ลบข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว</font></center>';
 }else{
 echo '<center><font color="red">ไม่สามารถลบข้อมูลทั้งหมดได้</font>></center>';
 } 
}
if($_GET['q']!=''){//Search
 $q=$_GET['q'];
 $regex=array('name' => new MongoRegex("/$q/i"));//จะเหมือนกับคำสั่ง LIKE '%$q%'
 $showCate = $collection->find($regex);//หมายถึง ให้เมธอด fine ค้นหา ตามคีย์เวิร์ดที่เป็นพารามิเตอร์
}else{//หากไม่พบคีย์เวิร์ดที่ส่งมา
 $showCate = $collection->find();//หมายถึง แสดงผลทั้งหมด
}
$totalRec=$showCate->count();//สร้างตัวแปรเก็บจำนวนแถวทั้งหมดที่ find ออกมา
?>
<form action="mongodb.php" method="post">
 <?php if($_GET['editID']==''){//เพิ่มข้อมูล?>
 <table width="500" border="1" align="center">
  <tr>
   <td colspan="2" align="center" bgcolor="#00CCFF"><strong>ประเภทสินค้า</strong></td>
  </tr>
  <?php if($_POST['bt_add']!=''){?>
  <?php }?>
  <tr>
   <td><strong>ชื่อประเภท</strong></td>
   <td><input type="text" name="name" id="name" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td> </td>
   <td><input type="submit" name="bt_add" id="bt_add" value="เพิ่มข้อมูล" /></td>
  </tr>
 </table>
 <?php }else{//แก้ไขข้อมูล
 $showEdit = $collection->findOne(array('_id' => new MongoId($_GET['editID'])));//แสดงข้อมูล 1 แถว
?>
 <table width="500" border="1" align="center">
  <tr>
   <td colspan="2" align="center" bgcolor="#99FF00"><strong>ประเภทสินค้า</strong></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>ชื่อประเภท</strong></td>
   <td><input type="text" name="name2" id="name2" value="<?=$showEdit['name']?>" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td> </td>
   <td><input type="submit" name="bt_edit" id="bt_edit" value="แก้ไข" />
    <input type="hidden" name="editID" id="editID" value="<?=$showEdit['_id']?>" /></td>
  </tr>
 </table>
 <?php }?>
</form>
<table width="750" border="1" align="center">
 <tr>
  <td align="center"><form id="searchForm" name="searchForm" method="get" action="">
   <label for="q"></label>
   ค้นหาข้อมูล
 <input type="text" name="q" id="q" />
 <input type="submit" name="bt_search" id="bt_search" value="ค้นหา" />
  </form></td>
  <td colspan="2" align="center"><a href="mongodb.php">กลับหน้าหลัก/เพิ่มข้อมูล</a> <br />
จำนวน <?=$totalRec?> รายการ <br />
<a href="?delAll=all" onclick="return confirm('ยืนยันการลบข้อมูลทั้งหมด');">ลบข้อมูลทั้งหมด</a></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="550" align="center" bgcolor="#FFCCCC"><strong>ชื่อประเภท</strong></td>
  <td colspan="2" align="center" bgcolor="#FFCCCC"><strong>จัดการ</strong></td>
 </tr>
 <?php 
 if($totalRec>0){
 foreach($showCate as $id => $val){
 ?>
 <tr>
  <td><?=$val['name']?></td>
  <td width="99" align="center"><a href="?delID=<?=$id?>" onclick="return confirm('ยืนยันการลบข้อมูล');">[X]</a></td>
  <td width="79" align="center"><a href="?editID=<?=$id?>">แก้ไข</a></td>
 </tr>
 <?php } }else{?>
 <tr>
 <td colspan="3" align="center"><b>ไม่พบข้อมูล</b></td>
 </tr>
 <?php }?>
</table>
</body>
</html>
<?php $connect->close();//ปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทุกครั้ง?>

ผลลัพธ์ของโปรแกรม
สุดท้ายนี้ ขอฝากวีดีโอสอน MongoDB ร่วมกับ PHP ให้ศึกษากันนะครับ จะเป็นวีดีโอภาษาอังกฤษนะครับ

2 ความคิดเห็น :

 1. ไม่ระบุชื่อ15 สิงหาคม 2555 16:36

  น่าสนใจดี ขอบคุณครับ

  ลองหา Gui tools for MongoDB ก็มีหลายตัวแต่ค่อนข้างประทับใจตัวนี้ครับ

  http://www.mongovue.com/what-is-mongovue-tour/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผมก็ใช้ตัวนี้อยู่เหมือนกันครับ ^^ ขอบคุณที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับ

   ลบ