วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การสร้าง webboard ด้วย PHP MySQL ตอนที่ 6 การแก้ไข-ลบกระทู้ และ การแก้ไข-ลบความคิดเห็น


     ต่อจากบทความความตอนที่ 5 ที่ผมได้สอนทำการตั้งกระทู้และการตอบกระทู้หรือความคิดเห็น บทความนี้จะสอนในส่วนของการแก้ไขกระทู้และลบกระทู้ รวมถึงการแก้ไขและลบความคิดเห็นด้วย โดยผู้สามารถแก้ไขกระทู้ได้ต้องเป็นแอดมินและสมาชิก โดยที่สมาชิกสามารถแก้ไขกระทู้ของตัวเองได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขของคนอื่นได้ ส่วนแอดมินสามารถทำได้ทั้งหมดครับ แต่สำหรับการแก้ไขหรือลบความคิดเห็น สมาชิกสามารถแก้ไขและลบได้เฉพาะของตัวเอง ส่วนแอดมินสามารถแก้ไขหรือลบได้ทั้งหมดเช่นกันบางหน้าที่ได้สอนไปแล้ว ผมได้เพิ่มเติมโค๊ดบางส่วนเข้าไป ให้แก้ไขดังนี้

1.showboard.php

<?php
session_start();
require('bin/connectdb.php');
$show_board = '';
$chk_rows_board = 0;
$rs_board = '';
if (isset($_GET['delID']) && isset($_GET['cg_id'])) {//ต้องการลบกระทู้
  require('check_admin.php'); //ตรวจสอบว่าเป็นadminกดลบหรือป่าว ถ้าไม่ใช่ เราจะไม่ให้ลบกระทู้ได้
  $id = $_GET['delID'];
  $cg_id = $_GET['cg_id'];
  mysql_query('DELETE FROM tbl_board WHERE board_id=' . $id); //ลบกระทู้หลัก
  mysql_query('DELETE FROM tbl_board WHERE board_parent_id=' . $id); //ลบความคิดเห็นทั้งหมดในกระทู้
  header('Location:showboard.php?id=' . $cg_id);
  exit();
}
if (isset($_GET['id'])) {
  $rs_cg = mysql_query('SELECT cg_name,cg_id FROM tbl_category WHERE cg_id=' . $_GET['id']); //นั
  $show_board = mysql_fetch_assoc($rs_cg); //นับจำนวนแถวของหมวดกระทู้
  if (isset($show_board['cg_name'])) {//ถ้าชื่อหมวดไม่เป็นค่าว่างแสดงว่ามีหมวดนี้อยู่ในฐานข้อมูลจริงๆ
    // Join 2 เทเบิล tbl_board และ tbl_member เพื่อดึงค่าของกระทู้,ข้อมูลของสมาชิกมาแสดง 
    //โดยเรียงตามข้อมูลของกระทู้ที่อัพเดทล่าสุด (board_time_update)
    $rs_board = mysql_query("SELECT b.board_id,b.board_topic,b.board_views,b.board_replies,m.mem_name,m.mem_id
 FROM tbl_board As b LEFT JOIN tbl_member As m ON b.mem_id=m.mem_id
 WHERE b.cg_id='" . $_GET['id'] . "' AND b.board_parent_id=0 
 ORDER BY b.board_time_update DESC");
    $chk_rows_board = mysql_num_rows($rs_board); //นับจำนวนแถวของกระทู้
  } else {//ถ้าเป็นค่าว่าง แสดงว่าไม่มีหมวดนี้อยู่ในฐานข้อมูล ให้Redirectไปหน้า index.php
    header('Location:index.php');
  }
} else {//ไม่พบพารามิเตอร์ $_GET['id'] .ให้กลับไปหน้าแรก
  header('Location:index.php');
  exit();
}
?>
<html>
  <head>
    <?php require('head.php'); ?>
    <title><?php echo $show_board['cg_name']; ?></title>
  </head>
  <body>
    <?php require('menu.php'); ?>
    <div class="container">
      <?php require('header.php'); ?>
      <div class="row ws-content">
        <ol class="breadcrumb">
          <li><a href="index.php">Home</a></li>
          <li class="active"><?php echo $show_board['cg_name']; ?></li>
        </ol>
        <h1><?php echo $show_board['cg_name']; ?></h1>
        <table class="table table-bordered table-hover">
          <thead>
            <?php if (!empty($_SESSION['mem_id'])) { ?>
              <tr>
                <th colspan="3"><span class="btn btn-default" ><a href="board_add.php?id=<?php echo $_GET['id'] ?>">ตั้งกระทู้</a></span></th>
              </tr>
            <?php } ?>
            <tr>
              <th>หัวข้อกระทู้</th><th class="hidden-xs">ความคิดเห็น</th><th class="hidden-xs">เข้าชม</th></tr>
          </thead>
          <tbody>
            <?php
            if ($chk_rows_board > 0) {//จำนวนแถวมากกว่า 0 แสดงว่ามีข้อมูล
              while ($show_board = mysql_fetch_assoc($rs_board)) {
                $board_id = $show_board['board_id'];
                $mem_id = $show_board['mem_id'];
                $mem_name = $show_board['mem_name'];
                $board_topic = $show_board['board_topic'];
                $board_views = $show_board['board_views'];
                $board_replies = $show_board['board_replies'];
                ?>
                <tr>
                  <td style="width:80%">
                    <a href="viewboard.php?id=<?php echo $board_id; ?>"><?php echo $board_topic; ?></a>
                    <br />
                    โพสโดย : <?php echo $mem_name; ?>

                    <?php
                    if (isset($_SESSION['mem_id'])) {
                      if ($_SESSION['mem_level'] == 1 || $mem_id == $_SESSION['mem_id']) {
                        ?>
                        (<a href="board_edit.php?id=<?php echo $board_id; ?>&cg_id=<?php echo $_GET['id'] ?>">แก้ไข</a>
                        <?php if ($_SESSION['mem_level'] == 1) {//ลบได้เฉพาะ admin เท่านั้น?>
                          /
                          <a href="showboard.php?delID=<?php echo $board_id; ?>&cg_id=<?php echo $_GET['id'] ?>" onClick="return confirm('ยืนยันการลบข้อมูล')">ลบ</a>
                        <?php } ?>)
                        <?php }
                    }
                    ?>

                  </td>
                  <td style="width:10%" class="hidden-xs"><?php echo $board_replies; ?></td>
                  <td style="width:10%" class="hidden-xs"><?php echo $board_views; ?></td>
                </tr>
                <?php
              }
            } else { //ไม่มีข้อมูลหมวดกระทู้
              ?>
              <tr>
                <td colspan="3" align="center"><strong>ไม่พบกระทู้</strong></td>
              </tr>
<?php } ?>
          </tbody>
        </table>
      </div>
<?php require('footer.php'); ?>
    </div>   
  </body>
</html>

2.viewboard.php

<?php
session_start();
require('bin/connectdb.php'); //เรียกไฟล์เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
$show_topic_view = '';
$rs_board = '';
if (isset($_GET['delTopicID'])) {//ต้องการลบกระทู้
  require('check_admin.php'); //ตรวจสอบว่าเป็นadminกดลบหรือป่าว ถ้าไม่ใช่ เราจะไม่ให้ลบกระทู้ได้
  $id = $_GET['delTopicID'];
  mysql_query('DELETE FROM tbl_board WHERE board_id=' . $id); //ลบกระทู้หลัก
  mysql_query('DELETE FROM tbl_board WHERE board_parent_id=' . $id); //ลบความคิดเห็นทั้งหมดในกระทู้
  header('Location:viewboard.php?id=' . $id);
  exit();
}
if (isset($_GET['delAnsID']) && isset($_GET['topic_id'])) {//ต้องการลบกระทู้ความคิดเห็น
  $id = $_GET['delAnsID'];
  $topic_id = $_GET['topic_id'];
  mysql_query('DELETE FROM tbl_board WHERE board_id=' . $id); //ลบความคิดเห็น
  header('Location:viewboard.php?id=' . $topic_id);
  exit();
}

if (isset($_POST['btSaveRep'])) {//มีการคลิกที่ปุ่ม แสดงความคิดเห็น
  if (empty($_SESSION['mem_id'])) {//ถ้าไม่ใช่สมาชิก
    header('Location:index.php'); //ให้กลับไปหน้าหลัก
    exit(); //หยุดทำงานถึงบรรทัดตรงนี้
  }

  $id = $_GET['id'];
  $mem_id = $_SESSION['mem_id'];
  if (!empty($_POST['board_detail'])) {
    $boardDetail = $_POST['board_detail'];
    mysql_query("INSERT tbl_board(board_parent_id,mem_id,board_detail,board_time_add)
  VALUES($id,$mem_id,'$boardDetail',SYSDATE()) ");
    mysql_query('UPDATE tbl_board As b LEFT JOIN tbl_category As c ON b.cg_id=c.cg_id
 SET b.board_replies=b.board_replies+1,c.cg_replie_totals=c.cg_replie_totals+1,b.board_time_update=SYSDATE()
 WHERE b.board_id=' . $id); //Update จำนวนความคิดเห็นในกระทู้นั้นๆ
  }
  header('Location:viewboard.php?id=' . $id);
  exit();
}
if (isset($_GET['id'])) {//พบว่ามีส่งเมธอดชื่อ id เข้ามา
  $rs_topic_view = mysql_query('SELECT b.board_id,b.board_topic,b.board_detail,b.board_time_add,c.cg_id,c.cg_name
 FROM tbl_board As b 
 LEFT JOIN tbl_category As c ON b.cg_id=c.cg_id 
 WHERE b.board_id=' . $_GET['id']);
  $show_topic_view = mysql_fetch_assoc($rs_topic_view);
  if (empty($show_topic_view['board_id'])) {//ฟิลด์ board_id เป็นค่าว่างแสดงว่าไม่มีกระทู้นี้อยู่ในฐานข้อมูล
    header('Location:index.php'); //ให้กลับไปหน้าหลัก
  } else {
    if (empty($_GET['notview'])) {//ค่า empty (ว่าง) แสดงว่าให้updateจำนวนผู้เข้าชมได้ ถ้าไม่ empty แสดงว่าห้ามupdateจำนวน
      mysql_query('UPDATE tbl_board SET board_views=board_views+1 WHERE board_id=' . $_GET['id']); //Update จำนวนผู้เข้าชมของกระทู้นั้น
    }
  }
} else {//ไม่พบค่า id ที่ส่งมา
  header('Location:index.php'); //กลับไปหน้าหลัก
}
?>
<html>
  <head>
    <?php require('head.php'); ?>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="btvalidate/dist/css/bootstrapValidator.min.css"/>
    <script type="text/javascript" src="btvalidate/dist/js/bootstrapValidator.min.js"></script>
    <title><?php echo $show_topic_view['board_topic']; ?></title>
  </head>
  <body>
    <?php require('menu.php'); ?>
    <div class="container">
      <?php require('header.php'); ?>
      <div class="row ws-content">
        <ol class="breadcrumb">
          <li><a href="index.php">Home</a></li>
          <li><a href="showboard.php?id=<?php echo $show_topic_view['cg_id']; ?>"><?php echo $show_topic_view['cg_name']; ?></a></li>
          <li class="active"><?php echo $show_topic_view['board_topic']; ?></li>
        </ol>
        <div>
          <h1><?php echo $show_topic_view['board_topic']; ?></h1>
          <?php
          $rs_board = mysql_query('SELECT b.board_id,b.mem_id,b.board_topic,b.board_detail,b.board_time_add,c.cg_id,c.cg_name,m.mem_name,m.mem_image
 FROM tbl_board As b 
 LEFT JOIN tbl_category As c ON b.cg_id=c.cg_id 
 LEFT JOIN tbl_member As m ON b.mem_id=m.mem_id 
 WHERE b.board_id=' . $_GET['id'] . ' OR b.board_parent_id=' . $_GET['id'] . ' ORDER BY b.board_time_add ASC');
          $rowNo = 0;
          while ($show_board = mysql_fetch_assoc($rs_board)) {
            $board_id = $show_board['board_id'];
            $cg_id = $show_board['cg_id'];
            ?>
            <div class="panel panel-default">
              <div class="panel-heading">
                <div style="display:table-cell;padding-right:5px;" class="hidden-xs">
                  <?php
                  $userIcon = 'usericon.jpg';
                  if (!empty($show_board['mem_image']))
                    $userIcon = $show_board['mem_image'];
                  ?>
                  <img src="images/member/<?php echo $userIcon; ?>" width="50" height="50">
                </div>
                <div style="display:table-cell;vertical-align:top;width:100%;"> 
                  <div style="text-align:right;color:#C8C8C8;border-bottom:1px dashed #C8C8C8;padding-bottom:4px;">
                    <?php
                    $linkEdit = "board_edit.php?id=$board_id&cg_id=$cg_id";
                    $linkDel = 'viewboard.php?delTopicID=' . $board_id;
                    if ($rowNo != 0) {
                      $linkEdit = "board_ans_edit.php?id=$board_id&topic_id=" . $_GET['id'];
                      $linkDel = 'viewboard.php?delAnsID=' . $board_id . '&topic_id=' . $_GET['id'];
                      ?>
                      <b> ความคิดเห็นที่ <?php echo $rowNo; ?></b>
                    <?php } else { ?>
                      กระทู้หลัก
                    <?php } ?>
                    By : <span style="color:#060"><?php echo $show_board['mem_name'] ?></span>
                    Date : <?php echo $show_board['board_time_add']; ?>
                    <span style="color:#999">  <?php
                      if (isset($_SESSION['mem_id'])) {
                        if ($_SESSION['mem_level'] == 1 || $show_board['mem_id'] == $_SESSION['mem_id']) {
                          ?>
                          (<a href="<?php echo $linkEdit; ?>">แก้ไข</a>
                          <?php if ($_SESSION['mem_level'] == 1 && $rowNo == 0) {//ลบได้เฉพาะ admin เท่านั้น?>
                            /<a href="<?php echo $linkDel; ?>" onClick="return confirm('ยืนยันการลบข้อมูล')">ลบ</a>
                          <?php } else if ($rowNo > 0) { //สามาชิกสามารถลบความคิดเห็นของตัวเองได้?>
                            /<a href="<?php echo $linkDel; ?>" onClick="return confirm('ยืนยันการลบข้อมูล')">ลบ</a>
                          <?php } ?>
                          )
                        <?php }
                      } ?></span>
                  </div>
                  <div style="padding-top:4px;">
  <?php echo $show_board['board_detail']; ?>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            <?php $rowNo++;
          } ?>

<?php if (!empty($_SESSION['mem_name'])) { ?>
            <div class="col-md-7 col-sm-7 col-md-offset-2 col-sm-offset-2">
              <h4>แสดงความคิดเห็น</h4>  
              <form method="post" enctype="multipart/form-data" id="boardReplieForm" name="boardReplieForm" action="">

                <div class="form-group">
                  <label for="Category Description">รายละเอียด</label>
                  <textarea class="form-control" id="board_detail" name="board_detail" placeholder="ใส่ความคิดเห็นตรงนี้" rows="10"></textarea>
                </div>
                <div class="form-group">
                  แสดงความคิดเห็นโดย : <span style="color:#963"><?php echo $_SESSION['mem_name']; ?></span>
                </div>
                <div class="form-group">
                  <input type="submit" class="btn btn-primary" name="btSaveRep" value="แสดงความคิดเห็น" >
                </div>
              </form>
            </div>
      <?php } ?>
        </div>
      </div>
<?php require('footer.php'); ?>
    </div>
    <script>
                      $(document).ready(function() {
                        $('#boardReplieForm').bootstrapValidator({//ตรวจสอบการกรอกแสดงความคิดเห็น
                          feedbackIcons: {
                            valid: 'glyphicon glyphicon-ok',
                            invalid: 'glyphicon glyphicon-remove',
                            validating: 'glyphicon glyphicon-refresh'
                          },
                          fields: {
                            board_detail: {
                              validators: {
                                notEmpty: {
                                  message: 'กรุณากรอกข้อความด้วย'
                                }
                              }
                            }
                          }
                        });
                      });
    </script> 
  </body>
</html>

3.board_edit.php 

<?php
session_start();
if (empty($_SESSION['mem_id'])) {//ไม่พบค่าเซสชั่น mem_id แสดงว่าไม่ใช่สมาชิก จึงไม่สามารถตั้งกระทู้ได้
  header('Location:index.php');
}
require('bin/connectdb.php'); //เรียกไฟล์เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
if (!empty($_POST['btSaveEdit'])) {//มีการคลิกที่ปุ่มบันทึกแก้ไขกระทู้
  $msgError = '';
  if (!empty($_POST['board_topic']) || !empty($_POST['board_detail'])) {
    if (!empty($_GET['id'])) {
      $id = $_GET['id']; //รหัสกระทู้
      $board_topic = trim($_POST['board_topic']); //หัวข้อกระทู้
      $board_detail = nl2br($_POST['board_detail']); //รายละเอียดกระทู้
      mysql_query("UPDATE tbl_board SET board_topic='$board_topic',board_detail='$board_detail',board_time_update=SYSDATE() 
 WHERE board_id=$id") or die(mysql_error());
      header("Location:viewboard.php?id=$id");
      exit();
    }
  } else {
    $msgError.='กรุณากรอกหัวข้อกระทู้และรายละเอียดของกระทู้ด้วย<br />';
  }
  if (empty($msgError)) {
    //หากสมาชิกพิมพ์ข้อมูลถูกต้อง ให้Redirect หน้าไปที่ไฟล์ category.php
    header("Location:showboard.php?id=" . $_GET['cg_id']);
    exit();
  } else {
    //หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้สร้างตัวแปร session มารับค่าเพื่อแจ้งให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
    $_SESSION['message_error'] = $msgError;
  }
}
$show_board = '';
if (!empty($_GET['cg_id']) && !empty($_GET['id'])) {
  $rs_cg = mysql_query('SELECT cg_name,cg_id FROM tbl_category WHERE cg_id=' . $_GET['cg_id']);
  $show_cg = mysql_fetch_assoc($rs_cg); //นับจำนวนแถวของหมวดกระทู้
  if (empty($show_cg['cg_name'])) {
    header('Location:index.php');
    exit();
  }
  $rs_board = mysql_query('SELECT b.board_id,b.mem_id,b.board_topic,b.board_detail
 FROM tbl_board As b 
 LEFT JOIN tbl_member As m ON b.mem_id=m.mem_id 
 WHERE b.board_id=' . $_GET['id']);
  $show_board = mysql_fetch_assoc($rs_board);
  if ($_SESSION['mem_level'] != 1 && $show_board['mem_id'] != $_SESSION['mem_id']) { //ไม่ใช่Admin และไม่ใช่เจ้าของกระทู้ แสดงว่าไม่มีสิทธิ์จัดการในส่วนนี้
    header('Location:index.php'); //เด้งกลับไปหน้าหลัก
    exit();
  }
} else {//ไม่พบพารามิเตอร์ $_GET['id'] .ให้กลับไปหน้าแรก
  header('Location:index.php');
  exit();
}
?>
<html>
  <head>
    <?php require('head.php'); ?>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="btvalidate/dist/css/bootstrapValidator.min.css"/>
    <script type="text/javascript" src="btvalidate/dist/js/bootstrapValidator.min.js"></script>
    <title>แก้ไขกระทู้ห้อง <?php echo $show_cg['cg_name']; ?></title>
  </head>
  <body>
    <?php require('menu.php'); ?>
    <div class="container">
      <?php require('header.php'); ?>
      <div class="row ws-content">
        <ol class="breadcrumb">
          <li><a href="index.php">Home</a></li>
          <li><a href="showboard.php?id=<?php echo $show_cg['cg_id']; ?>"><?php echo $show_cg['cg_name']; ?></a></li>
          <li class="active">แก้ไขกระทู้</li>
        </ol>
        <div class="col-md-7 col-sm-7 col-md-offset-2 col-sm-offset-2">
          <h1>แก้ไขกระทู้</h1>
          <?php
          if (!empty($_SESSION['message_error'])) {
            //แสดงปัญที่เกิดขึ้นจากการไม่กรอกชื่อหมวดกระทู้
            ?>
            <div class="alert alert-danger" role="alert">
              <?php echo $_SESSION['message_error']; ?>
            </div>
            <?php
            $_SESSION['message_error'] = '';
          }
          ?>
          <form method="post" enctype="multipart/form-data" id="boardForm" name="boardForm" action="">
            <div class="form-group">
              <label for="Category Name">หัวข้อกระทู้</label>
              <input type="text" class="form-control" id="board_topic" name="board_topic" placeholder="หัวข้อกระทู้" value="<?php echo $show_board['board_topic']; ?>">
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="Category Description">รายละเอียด</label>
              <textarea class="form-control" id="board_detail" name="board_detail" placeholder="รายละเอียดของกระทู้" rows="10"><?php echo str_replace('<br />', '', $show_board['board_detail']); ?></textarea>
            </div>
            <div class="form-group">
              แก้ไขกระทู้โดย : <b><?php echo $_SESSION['mem_name']; ?></b>
            </div>
            <div class="form-group">
              <input type="submit" class="btn btn-primary" name="btSaveEdit" value="บันทึกกระทู้" >
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
      <?php require('footer.php'); ?>
    </div>
    <script>
      $(document).ready(function() {
        $('#boardForm').bootstrapValidator({
          feedbackIcons: {
            valid: 'glyphicon glyphicon-ok',
            invalid: 'glyphicon glyphicon-remove',
            validating: 'glyphicon glyphicon-refresh'
          },
          fields: {
            board_topic: {
              validators: {
                notEmpty: {
                  message: 'กรุณากรอก หัวข้อกระทู้ ด้วย'
                }
              }
            },
            board_detail: {
              validators: {
                notEmpty: {
                  message: 'กรุณากรอก รายละเอียดของกระทู้ ด้วย'
                }
              }
            }
          }
        });
      });
    </script>  
  </body>
</html>

4.board_ans_edit.php 

<?php
session_start();
if (empty($_SESSION['mem_id'])) {//ไม่พบค่าเซสชั่น mem_id แสดงว่าไม่ใช่สมาชิก จึงไม่สามารถตั้งกระทู้ได้
  header('Location:index.php');
}
require('bin/connectdb.php'); //เรียกไฟล์เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
if (!empty($_POST['btSaveEdit'])) {//มีการคลิกที่ปุ่มบันทึกแก้ไขกระทู้
  $msgError = '';
  if (!empty($_POST['board_detail'])) {
    if (!empty($_GET['id']) && !empty($_GET['topic_id'])) {
      $id = $_GET['id']; //รหัสกระทู้
      $topic_id = $_GET['topic_id'];
      $board_detail = nl2br($_POST['board_detail']); //รายละเอียดกระทู้
      mysql_query("UPDATE tbl_board SET board_detail='$board_detail',board_time_update=SYSDATE() 
 WHERE board_id=$id") or die(mysql_error());
      header("Location:viewboard.php?id=$topic_id");
      exit();
    }
  } else {
    $msgError.='กรุณากรอกหัวข้อกระทู้และรายละเอียดของกระทู้ด้วย<br />';
  }
  if (empty($msgError)) {
    //หากสมาชิกพิมพ์ข้อมูลถูกต้อง ให้Redirect หน้าไปที่ไฟล์ category.php
    header("Location:อ.php?id=" . $_GET['cg_id']);
    exit();
  } else {
    //หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้สร้างตัวแปร session มารับค่าเพื่อแจ้งให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
    $_SESSION['message_error'] = $msgError;
  }
}
$show_board = '';
if (isset($_GET['topic_id']) && isset($_GET['id'])) {
  $rs_cg = mysql_query('SELECT c.cg_id,c.cg_name,b.board_topic
 FROM tbl_board As b 
 LEFT JOIN tbl_category As c ON b.cg_id=c.cg_id 
 WHERE b.board_id=' . $_GET['topic_id']) or die(mysql_error());
  $show_cg = mysql_fetch_assoc($rs_cg);
  if (empty($show_cg['cg_name'])) {
    header('Location:index.php');
    exit();
  }
  $rs_board = mysql_query('SELECT b.board_id,b.mem_id,b.board_topic,b.board_detail
 FROM tbl_board As b 
 LEFT JOIN tbl_member As m ON b.mem_id=m.mem_id 
 WHERE b.board_id=' . $_GET['id']);
  $show_board = mysql_fetch_assoc($rs_board);
  if ($_SESSION['mem_level'] != 1 && $show_board['mem_id'] != $_SESSION['mem_id']) { //ไม่ใช่Admin และไม่ใช่เจ้าของกระทู้ แสดงว่าไม่มีสิทธิ์จัดการในส่วนนี้
    header('Location:index.php'); //เด้งกลับไปหน้าหลัก
    exit();
  }
} else {//ไม่พบพารามิเตอร์ $_GET['id'] .ให้กลับไปหน้าแรก
  header('Location:index.php');
  exit();
}
?>
<html>
  <head>
    <?php require('head.php'); ?>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="btvalidate/dist/css/bootstrapValidator.min.css"/>
    <script type="text/javascript" src="btvalidate/dist/js/bootstrapValidator.min.js"></script>
    <title>แก้ไขความคิดเห็นห้อง
      <?php echo $show_cg['cg_name']; ?>
    </title>
  </head>
  <body>
    <?php require('menu.php'); ?>
    <div class="container">
      <?php require('header.php'); ?>
      <div class="row ws-content">
        <ol class="breadcrumb">
          <li><a href="index.php">Home</a></li>
          <li><a href="showboard.php?id=<?php echo $show_cg['cg_id']; ?>"><?php echo $show_cg['cg_name']; ?></a></li>
          <li class="active">แก้ไขความคิดเห็น</li>
        </ol>
        <div class="col-md-7 col-sm-7 col-md-offset-2 col-sm-offset-2">
          <h1>แก้ไขความคิดเห็น</h1>
          <?php
          if (!empty($_SESSION['message_error'])) {
            //แสดงปัญที่เกิดขึ้นจากการไม่กรอกชื่อหมวดกระทู้
            ?>
            <div class="alert alert-danger" role="alert">
              <?php echo $_SESSION['message_error']; ?>
            </div>
            <?php
            $_SESSION['message_error'] = '';
          }
          ?>
          <form method="post" enctype="multipart/form-data" id="boardForm" name="boardForm" action="">
            <div class="form-group">
              <label for="Category Name">หัวข้อกระทู้</label><br />
              <span><?php echo $show_cg['board_topic'] ?></span>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="Category Description">ความคิดเห็น</label>
              <textarea class="form-control" id="board_detail" name="board_detail" placeholder="รายละเอียดของกระทู้" rows="10"><?php echo str_replace('<br />', '', $show_board['board_detail']); ?></textarea>
            </div>
            <div class="form-group">
              แก้ไขความคิดเห็นโดย : <b><?php echo $_SESSION['mem_name']; ?></b>
            </div>
            <div class="form-group">
              <input type="submit" class="btn btn-primary" name="btSaveEdit" value="บันทึกกระทู้" >
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
      <?php require('footer.php'); ?>
    </div>
    <script>
      $(document).ready(function() {
        $('#boardForm').bootstrapValidator({
          feedbackIcons: {
            valid: 'glyphicon glyphicon-ok',
            invalid: 'glyphicon glyphicon-remove',
            validating: 'glyphicon glyphicon-refresh'
          },
          fields: {
            board_detail: {
              validators: {
                notEmpty: {
                  message: 'กรุณากรอก ความคิดเห็น ด้วย'
                }
              }
            }
          }
        });
      });
    </script>  
  </body>
</html>

จะได้ผลลัพธุ์ดังนี้ (เมื่อเปิดดูบนสมาร์ทโฟน)

1.หน้า showboard.php


2.หน้า viewboard.php
3.หน้า board_edit.php


4.หน้า board_ans_edit.php


3 ความคิดเห็น :

 1. พอดีทำตามอาจาย์บอกทุกขั้นตอนแล้วครับ แต่เมื่อคลิกเข้าไปอ่านกระทู้ของคนอื่นรวมทั้งคลิกเพื่อทำการแก้ไขกระทู้ทั้งที่ ชื่อ log in เป็นของเราแต่พอคลิกกลับกลายเป็นเป็นชื่อของคนโพสที่เราจะเข้าไปตอบกระทู้เฉยเลย ไม่ทราบว่าต้องแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ ช่วยตอบที ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่ค่ะ แก้ไขอย่างไรค่ะ

   ลบ
  2. ลืมทำ 4.board_ans_edit.php เหมือนผมหรือเปล่า

   ลบ