วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขียนคำสั่ง แสดงผล-แบ่งหน้ารายการสินค้า โดยใช้เทคนิค AJAX


        เนื่องจากบทความก่อนหน้า มีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน ทำให้บางคนอาจต้องใช้เวลาทำความเข้าใจค่อนข้างนาน  ผมก็เลยทำบทความนี้ขึ้นมา เพราะ Code ที่ใช้ไม่ค่อยซับซ้อน และเขียนคำสั่งเพียงไม่กี่บรรทัด ก็สามารถได้ผลลัพธุ์ตามที่เราต้องการแล้วล่ะครับ เพื่อทำให้เรามองเห็นการใช้เทคนิคแบบ AJAX ได้เข้าใจมากขึ้นครับ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ Web Application ของคุณได้
บทความนี้เราจะได้เห็นการใช้เทคนิค AJAX ในการแสดงรายการสินค้าจากร้านค้าออนไลน์หรือเว็บขายของของเรา โดยเราจะมีการเขียนคำสั่งแบ่งหน้าข้อมูลอีกด้วย และเราจะใช้ jQuery (JavaScript Framework) มาช่วยในการเขียนสคริป จาวาสคริปต์ ครับ เพื่อช่วยให้เราเขียนคำสั่งได้สั้นและได้ผลลัพธุ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และใน jQuery เอง ก็มี Library ของ AJAX อยู่ด้วย ทำให้รองรับการแสดงผลได้ทุก Browserเลยครับ
ให้สร้างไฟล์  .php  ขึ้น 2 ไฟล์ ตั้งชื่อ showproduct1.php,showproduct2.php
ไฟล์ showproduct1.php ให้พิมพ์คำสั่ง html และ jQuery (AJAX) ดังนี้
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <script type="text/javascript" src="../js/jquery.js"></script>
 <script type="text/javascript">
 //2011 Script By php-for-ecommerce.blogspot.com
 var divload;//ตัวแปรเก็บค่าLoadding
 $(document).ready(function(){
 $.showproduct("showproduct2.php","show-product");
 });
 $.loadding=function(){//แสดงขณะโปรแกรมกำลังประมวลผล
 if($("#loadding").length==0){
 $("body").append('<div id="loadding"></div>');
 divload=$("#loadding");
 }else{
 divload=$("#loadding");
 }
 divload.css({'background-color':'#FFFFFF','background-image':'url(loader.gif)','background-position':'center','opacity':0.7});
 divload.css({'background-repeat':'no-repeat','position':'absolute','left':'0px','top':'0px','width':'100%','height':'100%','display':'none'});
 }
 $.showproduct=function(ajaxurl,areashow){
 $.loadding();
 $.ajax({
 url: ajaxurl,
 beforeSend :function(){
 divload.fadeIn();
 },
 success: function(data) {
 $("."+areashow).html(data);
 divload.fadeOut();
 }
 });
 }
 function pagiClick(dt){
 $.showproduct(dt.href,"show-product");
 var url=dt.href.split("?");
 window.location.hash=url[1];
 }
 </script>
 <title>Showproduct-Pagination-AJAX</title>
 </head>
 <body>
 <div class="show-product"></div>
 </body>
 </html>
 Codeไม่มีอะไรมากครับ เป็นไฟล์ที่ทำหน้าที่ร้องขอ (Request) ไฟล์ showproduct2.php แล้วนำค่า Response จากไฟล์ มาแสดงใน Tag div ที่มี Attribute Class ชื่อ show-product  ในไฟล์ showproduct1.php ครับ
ไฟล์ showproduct2.php ไฟล์ที่ทำหน้าที่รับค่าจากไฟล์ showproduct1.php มาประมวลผล และผลลัพธุ์จะถูก Response ไปแสดงที่ไฟล์ showproduct1.php ครับ
ให้พิมพ์ code ดังนี้
<?php
 //2011 Script By php-for-ecommerce.blogspot.com
 $conn=mysql_connect('localhost','root','root');//เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
 mysql_select_db('db_exshop');//เลื่อกฐานข้อมูล
 mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
 header ('Content-type: text/html; charset=utf-8');
 $sql='SELECT * FROM tb_product ';
 $pagelen=5;//จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 $numrang=9;#ระยะห่างระหว่างจำนวนเลขหน้า
 $page=$_GET['page']*1;
 if($page==''){ $page=1; }
 $CountPd = mysql_fetch_array(mysql_query('SELECT count(pd_id) FROM tb_product'));
 $totalrecords= $num_rows = $CountPd[0];
 $totalpage = ceil($num_rows / $pagelen);
 $goto = ($page-1) * $pagelen;
 $start=$page-$numrang;
 $endd=$page+$numrang;
 if ($start <= 1) $start = 1;
 if($endd >= $totalpage)$endd=$totalpage;
 $sqlshopd = $sql." LIMIT ".$goto.",".$pagelen;
 $rsShowProduct=mysql_query($sqlshopd) ;
?>
 <table width="750" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
 <td width="224"><strong>รูปสินค้า</strong></td>
 <td width="520"><strong>รายละเอียด</strong></td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="2" align="right"><?php
 if ($page > 1) { $back = $page - 1;
 echo ' <a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?page=1" class="pagi" onclick="pagiClick(this); return false;">First</a> ';
 echo ' <a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?page='.$back.'" class="pagi" onclick="pagiClick(this); return false;">&laquo;</a> ';
 if ($start > 1) {
 echo ' ... ';
 }
 }
 if($totalpage >1){
 for($i=$start ; $i<=$endd ; $i++){
 if ($i == $page ) {
 echo $i;
 } else {
 echo ' <a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?page='.$i.'" class="pagi" onclick="pagiClick(this);return false;">'.$i.'</a> ';
 }
 }
 }
 if ($page< $totalpage) {
 $next = $page +1;
 if ($endd < $totalpage) {
 echo " ... ";
 }
 echo ' <a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?page='.$next.'" class="pagi" onclick="pagiClick(this); return false;">&raquo;</a> ';
 echo ' <a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?page='.$totalpage.'" class="pagi" onclick="pagiClick(this); return false;">Last</a> ';
 }
 ?></td>
 </tr>
 <?php while($ShowProduct=mysql_fetch_array($rsShowProduct)){?>
 <tr>
 <td valign="top"><img src="../img_pd/<?=$ShowProduct['pd_img']?>" width="144"></td>
 <td valign="top"><strong><?=$ShowProduct['pd_name'];?></strong>
 <br>
 <br> <?=$ShowProduct['pd_detail']?></td>
 </tr>
 <?php } ?>
 </table>
 <?php
 mysql_free_result($rsShowProduct);
 mysql_close($conn);
 ?>
เมื่อพิมพ์ Code ถูกต้องแล้ว ให้ Run ไฟล์ showproduct1.php ขึ้นมาครับ จะแสดงสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ (เว็บขายของ) แสดงผลลัพธ์ดังรูป
ไฟล์ showproduct1.php
สามารถคลิกที่ เลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ต้องการ การทำงานจะเป็นแบบ AJAX ทั้งหมดครับ

ไฟล์ showproduct1.php ตอน Loadding...
ดูผลลัพธุ์ของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce Website)ได้ที่นี่--> http://pluto.host22.com/showpd-pagi-ajax/showproduct1.php

1 ความคิดเห็น :

 1. ไม่ระบุชื่อ27 มิถุนายน 2557 20:32

  ขอบคุณมากครับ
  ขอบคุณที่เป็นแสงเทียนส่องสว่างให้ ในยามที่ผมกำลังมืดมิดครับ

  ตอบลบ