วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

ระบบสมัครสมาชิก ตอนที่ 4 เพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูลและอัปโหลดไฟล์รูปภาพของสมาชิก (ตอนจบ)

ระบบสมัครสมาชิกตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วคับ และเนื้อหาจะเข้มข้นกว่าเดิม ท่านจะได้เห็นการเขียนโค๊ดที่ซับซ้อนขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค๊ดอัปโหลดไฟล์ และการเพิ่มข้อมูลสมาชิกลงฐานข้อมูล ซึ่งต้องใช้คำสั่ง sql มาเกี่ยวข้องด้วยคับ เรามาลุยกันคับ
      อันดับแรกผมจะให้ท่านได้เห็นผลลัพธ์ของโปรแกรมก่อนคับ
เมื่อท่านกรอกข้อมูลถูกต้อง และกดปุ่ม Register มันจะแสดงไดอะล็อกแจ้งการลงทะเบียนสมบูรณ์ ดังรูป
และข้อมูลก็จะจัดเก็บลงไว้ในฐานข้อมูล ดังรูปส่วนไฟล์รูปภาพก็จะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์เดอร์ Photo_Member ที่ผมได้สร้างขึ้น ดังรูป


เรามาดูโค๊ดต่อไปนี้กันคับ ซึ่งผมได้เขียนต่อจากบทความความตอนที่แล้ว ให้พิมพ์Codeดังนี้ครับ

<? require_once("config.php");?>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery/css/ui-lightness/jquery-ui-1.7.2.custom.css">
 <title>สมัครสมาชิก</title>
 <script type="text/javascript" src="jquery/jquery-1.4.2.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="jquery/jquery-ui-1.7.1.custom.min.js"></script>
 <script type="text/javascript">
 function DialogAlert(){
 $("#dialogMsg").dialog("destroy");
 $('#dialogMsg').dialog({
 bgiframe: true,
 modal: true,
 autoOpen: false,
 width: 400,
 buttons: {
 "Ok": function() { 
 $(this).dialog("close"); 
 }
 }
 });
 }
function chkform(){
 var User = $("#User").val();
 var Pass = $("#Pass").val();
 var Repass=$("#Repass").val();
 var Name =$("#Name").val();
 var Address=$("#Address").val();
 var Tel=$("#Tel").val();
 var Email=$("#Email").val();
 var IMG=$("#Image").val();
 var MsgError=""; 
 if(User==""){
 MsgError+="ตรวจสอบUsernameให้ถูกต้อง<br>";
 }
 if(Pass==""){
 MsgError+="ตรวจสอบรหัสผ่านให้ถูกต้อง<br>";
 }
 if(Pass!=Repass){
 MsgError+="รหัสผ่านทั้งสองช่องไม่ตรงกัน<br>";
 }
 if(Name==""){
 MsgError+="ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง<br>";
 }
 if(Address=="" || Address.length < 30){
 MsgError+="ตรวจสอบที่อยู่ให้ถูกต้อง<br>";
 }
 if(Tel==""){ 
 MsgError+="ตรวจสอบเบอร์โทรด้วย<br>";
 }
 if(Email=="" || Email.indexOf("@")==-1 || Email.indexOf(".com")==-1){
 MsgError+="ตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง<br>";
 }
 if(IMG!=""){
 if(IMG.indexOf(".gif")==-1&&IMG.indexOf(".GIF")==-1&&IMG.indexOf(".jpg")==-1&&
 IMG.indexOf(".JPG")==-1&&IMG.indexOf(".bmp")==-1&&IMG.indexOf(".BMP")==-1&&
 IMG.indexOf(".png")==-1&&IMG.indexOf(".PNG")==-1){
 MsgError+="เลือกไฟล์รูปภาพไม่ถูกต้อง<br>"; 
 }
 }
 if(MsgError!=""){
 DialogAlert();$("#showMsg").html(MsgError);$("#dialogMsg").dialog("open");
 return false;
 } else {
 return true;
 }
 }
 </script>
 <?
 if($_POST["button"]=="Register"){
 $user=$_POST["User"];
 $pass=$_POST["Pass"];
 $name=$_POST["Name"];
 $address=$_POST["Address"];
 $tel=$_POST["Tel"];
 $email=$_POST["Email"];
 $imageName=$_FILES["Image"]["name"]; #ชื่อไฟล์
 $imageTmp=$_FILES["Image"]["tmp_name"];#ไฟล์ชั่วคราวเพื่อรอไปเก็บไว้บนเซิร์ปเวอร์
 $sql_ChkUser="SELECT count(mb_user) FROM tb_member WHERE mb_user='".$user."'";
 $rs_ChkUser=$conn->Execute($sql_ChkUser);
 if($rs_ChkUser->fields[0] > 0){
 echo "<span id='dialogMsg' title='ชื่อผู้ใช้งานซ้ำ'><font color='red'><span id='showMsg'>&nbsp;</span></font></span>";
 echo "<script>DialogAlert();$('#showMsg').html('กรุณาป้อนชื่อผู้ใช้งานใหม่อีกครั้ง');$('#dialogMsg').dialog('open');</script>";
 } else {
 if($imageName!=""){
 $imageName=$user.date("dmy").".".substr($imageName,strpos($imageName,".")+1);
 move_uploaded_file($imageTmp,"Photo_Member/".$imageName);
 $sql_Regis="INSERT INTO tb_member(mb_name,mb_email,mb_tel,mb_address,mb_user,mb_pass,mb_image) VALUES('".$name."','".$email."','".$tel."','".$address."'";
 $sql_Regis.=",'".$user."','".$pass."','".$imageName."')";
 $rs_Regis=$conn->Execute($sql_Regis);
 } else {
 $sql_Regis="INSERT INTO tb_member(mb_name,mb_email,mb_tel,mb_address,mb_user,mb_pass) VALUES('".$name."','".$email."','".$tel."','".$address."'";
 $sql_Regis.=",'".$user."','".$pass."')";
 $rs_Regis=$conn->Execute($sql_Regis);
 }
 if($rs_Regis==true){
 echo "<span id='dialogMsg' title='การลงทะเบียนสมบูรณ์'><font color='red'><span id='showMsg'>&nbsp;</span></font></span>";
 echo "<script>DialogAlert();$('#showMsg').html('คุณได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว');$('#dialogMsg').dialog('open');</script>";
 }
 }
 }
 ?>
 </head>
 <body>
 <span id="dialogMsg" title="มีปัญหาเกิดขึ้นกับข้อมูลของคุณ!!!!"><font color="red"><span id="showMsg">&nbsp;</span></font></span>
 <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="F_Register" id="F_Register" onsubmit="return chkform()">
 <table width="50%" border="1" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0"  >
 <tr>
 <td>กำหนดชื่อผู้ใช้(Username)</td>
 <td>
 <input name="User" type="text" id="User" size="20" value="<?=$_POST["User"]?>" />
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>กำหนดรหัสผ่าน</td>
 <td>
 <input name="Pass" type="password" id="Pass" size="20" value="<?=$_POST["Pass"]?>" />
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>ยืนยันรหัสผ่าน</td>
 <td>
 <input name="Repass" type="password" id="Repass" size="20" value="<?=$_POST["Repass"]?>" />
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>ชื่อ-สกุล</td>
 <td>
 <input name="Name" type="text" id="Name" size="30" value="<?=$_POST["Name"]?>" />
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>ที่อยู่</td>
 <td>
 <textarea name="Address" id="Address" cols="45" rows="5"><?=$_POST["Address"]?></textarea>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>เบอร์โทร</td>
 <td>
 <input name="Tel" type="text" id="Tel" size="20" value="<?=$_POST["Tel"]?>"/>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>อีเมล</td>
 <td>
 <input name="Email" type="text" id="Email" size="30" value="<?=$_POST["Email"]?>"/>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>รูปภาพ</td>
 <td>
 <input type="file" name="Image" id="Image" />
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>&nbsp;</td>
 <td>
 <input type="submit" name="button" id="button" value="Register" />
 </td>
 </tr>
 </table>
 </form>
 </body>
 </html>

บรรทัดที่ 95 ตรวจสอบว่ามีการส่งไฟล์รูปภาพมาด้วยหรือไม่ โดยตรวจสอบจากชื่อไฟล์ หากชื่อไฟล์ไม่เป็นค่าว่าง แสดงว่ามีการส่งไฟล์มาด้วย ก็ให้ทำงานตั้งแต่บรรทัดที่ 96-100
บรรทัดที่ 96 ตั้งชื่อใหม่ให้กับไฟล์รูปภาพของสมาชิก(เพื่อไม่ต้องการให้ ชื่อไฟล์ของสมาชิกซ้ำกับของคนอื่น) โดยนำUsernameกับวันเดือนปีที่สมัครสมาชิก มารวมกันเป็นชื่อไฟล์ เช่น ladygaga210910 เป็นต้น และนำนามสกุลมาต่อท้ายชื่อไฟล์ โดยใช้ฟังก์ชั่น substr กับ stropos  (หากไฟล์ที่ส่งมาชื่อว่า xxx.jpg ผลลัพธ์ที่ได้ คือ .jpg) หากเอาค่าของทั้งสองมารวมกัน ผลลัพธ์ของชื่อไฟล์ คือ ladygaga210910.jpg
บรรทัดที่ 98-100คือการส่งค่าไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยใช้คำสั่ง INSERT ซึ่งเป็นคำสั่ง sql ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการส่งไฟล์รูปภาพมาด้วย
บรรทัดที่ 102-104(ในกรณีที่ไม่ได้ส่งไฟล์รูปภาพมาด้วย) ให้ใช้คำสั่ง INSERT แต่ไม่มีฟิลด์ mb_image เหมือนอย่างกรณีแรก
บรรทัดที่ 106-108 เอาตัวแปร $rs_Regis ซึ่งใช้เก็บค่าที่returnกลับมา ซึ่งจะมีค่าเป็น true กับ false หากเป็น true แสดงว่า ข้อมูลได้ถูกเพิ่มลงในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หากเป็น false แสดงว่า การเพิ่มข้อมูลมีปัญหา ซึ่งอาจเกิดจากการเขียนคำสั่งsqlผิดหลักไวยกรณ์ คับ

39 ความคิดเห็น :

 1. ไม่ระบุชื่อ23 มกราคม 2554 23:14

  ทำตามทุกขั้นตอนแล้วมันไม่ได้เลยอ่ะค่ะ
  กรอกข้อมูลจากฟอร์มแล้วมันไม่ลงdatabase เลยค่ะ

  ตอบลบ
 2. ลองตรวจสอบชื่อฟิลด์ในฐานข้อมูลของคุณ กับ การกำหนดชื่อฟิลด์ในcode php ของคุณคับ ว่าตั้งชื่อตรงกันหรือป่าว
  เช่น คุณตั้งชื่อฟิลด์ในtb_member ว่า id , name ,address
  ดังนั้นในคำสั่ง INSERT ต้องระบุ ให้ตรงกันคับ
  เช่น $sql_Regis="INSERT INTO tb_member(name,address) VALUES('ladygaga','USA')" ประมาณนี้คับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2554 00:30

  mb_level คืออะไรเหรอคะ

  ตอบลบ
 4. ระดับผู้ใช้งานคับ ผมให้ค่า 1=admin,2=user
  ตอนloginเข้าสู่ระบบ เราจะเอาค่านี้ไปตรวจสอบคับ
  หากพบค่าในฟิลด์ mb_level=1 ก็ให้ลิงค์ไปที่หน้าของadmin
  หากเ่ท่ากับ 2 ก็ให้ไปหน้าของสมาชิกคับ ^_^

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ4 กรกฎาคม 2554 02:16

  สอบถามครับทำไมกด register แล้ว ข้อมูลไม่ใน text file ไม่ยอมเครีย์ข้อมูลครับ
  ช่วยตอบด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 6. เพิ่มคำสั่งเหล่านี้เข้าไปคับ
  ภายในเงื่อนไข if($rs_Regis==true)คับ
  $_POST['User']='';
  $_POST['Pass']='';
  $_POST['Repass']='';
  $_POST['Name']='';
  $_POST['Address']='';
  $_POST['Tel']='';
  $_POST['Tel']='';
  $_POST['Email']='';
  เท่านี้มันจะเคลียร์ค่าตัวแปรให้คับ
  ต้องดูด้วยนะคับว่าเราตั้งชื่อให้มันว่ายังไง
  ****ขออภัยที่ตอบช้านะคับ เพราะติดภารกิจเยอะคับ อิอิ****

  ตอบลบ
 7. ดิฉันลองทำตามทุกอย่างเลยค่ะ แม้แต่ก็อปโค้ดของคุณเจ้าของบล็อคไปลง แล้งลองรันดูก็ยังไม่ได้เหมือนกันค่ะ ไม่มีกล่องอะไรขึ้นเลย แถมยังอัพข้อมูลไม่เข้าอีกต่างหาก ทั้งที่เหมือนกันทุกอย่าง ทั้งตาราง ชื่อโค้ด ชื่อตัวแปร

  ตอบลบ
 8. ต้องดาวน์โหลด jquery ui มาติดตั้งด้วยนะครับ->http://jqueryui.com/download
  หรือดูวิธีติดตั้ง-->http://php-for-ecommerce.blogspot.com/2010/07/jquery-ui-1.html

  ตอบลบ
 9. ส่วนที่อัพไม่เข้า ต้องดูฐานข้อมูลของเราด้วยนะครับ ว่าตั้งชื่อเทเบิลและชื่อฟิลด์ว่าอะไรบ้าง แล้วเอามาแก้ไขใน code นี้ครับ
  ลองดู code นี้เป็นตัวอย่างคับ
  $sql_Regis="INSERT INTO tb_member(mb_name,mb_email,mb_tel,mb_address,mb_user,mb_pass,mb_image) VALUES('".$name."','".$email."','".$tel."','".$address."'";
  ฟิลด์ mb_name คุณตั้งชื่ออย่างนี้หรือป่าว ถ้าไม่ ให้แก้ไขให้เป็นชื่อฟิลด์ของคุณ
  ฟิลด์ mb_email คุณตั้งชื่ออย่างนี้หรือป่าว ถ้าไม่ ให้แก้ไขให้เป็นชื่อฟิลด์ของคุณ
  ฟิลด์ mb_tel คุณตั้งชื่ออย่างนี้หรือป่าว ถ้าไม่ ให้แก้ไขให้เป็นชื่อฟิลด์ของคุณ
  .
  .
  .
  ประมาณนี้ครับ

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ6 มีนาคม 2555 23:41

  เราคีย์ข้อมูลลงไปครบแล้ว
  มันโชว์ว่า
  ตรวจสอบUsernameให้ถูกต้อง
  ตรวจสอบรหัสผ่านให้ถูกต้อง
  รหัสผ่านทั้งสองช่องไม่ตรงกัน
  ตรวจสอบที่อยู่ให้ถูกต้อง
  แค่ตรงจุดไหนค่ะ ขอคำชี้แนะด้วยค่ะ แก้ไม่ได้แล้ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าไม่ได้เอาไปปรับแก้ เช่น เปลี่ยนชื่อตัวแปร หรือค่า name,id ในช่องinput
   โค๊ดที่สอนในบทความนี้ใช้ได้ปกติครับ

   ลบ
  2. ไม่ได้ปรับแก้ค่ะ แต่ทำไม ใช้ไม่ได้ ก็ไม่รู้ค่ะ จะแก้ตรงไหนดีค่ะ

   ลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ28 มีนาคม 2555 22:06

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันได้ทำระบบซื้อขายแบบนี้
  เป็นมินิโปรเจค ส่งอาจารย์ได้เกรด A
  ต้องขอขอบคุณที่มีสื่อการสอนที่ดี
  พร้อมทั้งมีคำอธิบายที่ละเอียด
  และต้องขอบคุณมากสำหรับทุกคำถามที่มีคำตอบให้ตลอดค่ะ
  ถ้าไม่เป็นการรบกวน
  น้องต้องการวิธีการสอนอีกหลายอย่าง
  พี่สามารถจะกรุณาชี้แนะได้ป่าวค่ะ
  เด็กตากใบ.
  ขอบคุณอีกครั้งน่ะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อยากให้ผมสอนเรื่องไหนเพิ่มเติมอีกบ้าง ก็สามารถบอกผมได้ครับ
   และผมเอง ก็รู้สึกดีใจมากครับ ที่บทความที่ผมเขียน มีประโยชน์กับทุกคนครับ

   ลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ8 เมษายน 2555 11:12

  อยากรู้เกี่ยวกับการทำเว็บบอร์ด ที่สามรถตอบรับกับลูกค้า
  หรือเป็นเว็บบอร์ด ที่พี่ทำระบบนี้ก็ได้
  และการนับจำนวนของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บของเราค่ะ
  รบกวนหน่อยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ดูตัวอย่างจากเว็บบอร์ดที่ผมทำได้เลยครับ
   1.ไม่มีการสมัครสมาชิก ทุกคนสามารถโพส,ตอบกระทู้ได้ แต่บอทไม่สามารถรบกวนได้ เพราะมีรหัสกันสแปม
   2.มีระบบadmin โดยต้องมีระบบล็อกอินให้กับadmin เพื่อเข้าไป ปักหมุด,ลบกระทู้,ลบความคิดเห็นได้
   3.หน้าแรก แสดงหัวข้อกระทู้ต่างๆ โดยเรียงตามกระทู้ที่มีการตอบล่าสุด สามารถปักหมุดกระทู้ได้
   4.มีสถานะของกระทู้ 4 สถานะ (สังเกตุรูปไอคอนซ้ายมือ) คือ ปักหมุด,กระทู้ล่าสุด,กระทู้ธรรมดา(เก่า),กระทู้ฮอต

   ส่วนการนับจำนวนผู้เข้าชม ก็ไม่ยากครับ ลองเสิร์ชดูในเนต
   หรือดูนี่ http://www.thaicreate.com/community/php-counter-day-yesterday-thismonth-lastmonth-year-lastyear.html

   ลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ6 มิถุนายน 2555 09:54

  ขอรบกวนหน่อยน่ะค่ะ
  พอดีมีเพื่อนแนะนำเรียนพิเศษ เกี่ยวกับกาทำเว็บไซต์
  ซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งเราสามารถบอกครูที่สอนได้ว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องใด (พี่ช่วยแนะนำหัวข้อที่ต้องทราบ/เรียนรู้อย่างละเอียดด้วยน่ะค่ะ)
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 14. การทำเว็บไซต์ สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ จะมีอยู่ 3 ส่วนครับ ที่ต้องศึกษา
  1.การวิเคราะห์/การออกแบบหรือdesign จะเป็นส่วนของการวิเคราะห์หาความต้องการว่าจะทำเว็บไซต์อะไร และเว็บไซต์ต้องมีการทำงานอะไรบ้าง
  และส่วนแสดงผลของเว็บไซต์ครับ ต้องเรียนรู้การใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพเช่น photoshop , Ilus เป็นต้น รวมถึงต้องเรียนรู้คำสั่ง HTML,CSS,Javascript ด้วยครับ
  2.ส่วนของProgramming หากต้องการที่จะทำเว็บในรูปแบบ Dynamic หรือมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ต้องเรียนรู้ภาษา Server side script ด้วยคับ เช่น PHP,JSP,ASP ให้เลือกเรียนภาษาใดภาษานึง
  3.ส่วนของฐานข้อมูล หากมีความต้องการในส่วนที่ 2 ต้องเรียนรู้ในส่วนของฐานข้อมูลด้วยครับ ส่วนนี้จะยุ่งยากหน่อย เพราะต้องเรียนรู้การวิเคราะห์/การออกแบบฐานข้อมูล,และคำสั่งSQL เพื่อ Execute กับข้อมูล

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ12 กันยายน 2555 20:59

  ผมทำตามขึ้นตอนหมดแล้วแต่ตอน เปิดในfirefox แล้วมันขึ้นว่า
  Parse error: syntax error, unexpected $end in C:\AppServ\www\Deebyny\Deebyny\Register page2.php on line 247

  ซื้งบรรทัดนั้นเป็นบรรทัดของ /html
  ผมเลยไม่รู้จะแก้ยังไงอะครับ

  แล้วทำยังไงถึงได้มีตัวเลขบอกบรรทัดอะครับ ผมไปกดโดนอะไรไม่รู้ ตัวเลขหายหมดเยย

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ12 กันยายน 2555 21:22

  ขอโทษครับ ไอบรรทัดที่ว่าไม่ช่าย /html
  แต่เป็น บรรทัดว่าๆครับ ไม่มีเขียนอะไรเยย เป็นบรรทัดสุดท้ายของทั้งหมดอะครับ

  จะแก้ยังไงดีครับ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2555 00:49

  ผมติดปัญหาอะครับ
  ของผมตัวข้อมูลมันไม่ได้ส่งไปที่ database อะครับ
  ผมลองแก้ชื่อให้ตรงกันแล้ว แต่มันก็ยังไม่ได้

  แถมตอนที่ผมกดresgister แล้วมันก็ไม่มีหน้าว่า สมัตรเสร็จแล้วอะครับ หรือว่าcode ตรงนั้นมันผิด มันเลยไม่ส่งไปครับ


  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 18. 1.ดูที่อยู่ของไฟล์ jquery กับ jquery ui ให้ถูก
  2.ดูเทเบิลในฐานข้อมูลกับคำสั่งPHP ว่าตรงกันหรือป่าว ให้สังเกตุจากคำสั่ง INSERT

  ถ้าข้อมูลไม่เข้าฐานข้อมูล ให้อ่านจากตรงนี้ครับ
  ->http://php-for-ecommerce.blogspot.com/2010/09/4.html?showComment=1324915568705#c8623965431214583453

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2555 06:07

  เวลาผมเปิดแล้วมันขึ้นอย่างนี้อะครับ
  Parse error: syntax error, unexpected ',' in C:\AppServ\www\Deebyny\Register.php on line 102
  แล้วไอบรรทัดที่ 102 คือ $sql_Regis.=",'".$userID."','".$password."','".$imageName."')";

  แสดงว่ามันผิดยังไงครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ลองอย่างนี้ดูครับ $sql_Regis.=",'$userID','$password','$imageName')";
   ลองเอาโค๊ดบรรทัดอื่นมาให้ผมดูด้วยก็ได้ครับ

   ลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2555 23:33

  $sql_Regis.=",'".$userID."','".$password."','".$imageName."')";
  $rs_Regis=$conn->Execute($sql_Regis);
  } else {
  $sql_Regis="INSERT INTO tb_member(mb_state,mb_city,mb_address,mb_zipcode,mb_name,mb_lastname,mb_email,mb_userID,mb_password,mb_repassword) VALUES('".$state."','".$city."','".$address."','".$zipcode."', '".$name."', '".$lastname."', '".$email."', '".$userID."''".$password."''".$repassword."'
  $sql_Regis.=",'".$user."','".$pass."')";
  $rs_Regis=$conn->Execute($sql_Regis);
  }

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2555 23:36

  นี่อะครับ บรรทัดต่อมา มีอะไรผิดรึป่าวครับ

  แล้วอยากรู้ว่า บรรทัดไหนจะเป็นบรรทัดที่ส่งข้อมูลไปdatabaseอะครับ
  แล้วตรงไหนต้องตรงกับdatabaseครับ
  แล้วfile config มันมีไว้สำหรับทำอะไรครับ มันเป็นตัวส่งต่อไปถึงdatabaseรึป่าวครับ

  ขอบคุณมากเยยครับ
  อย่างสุดซึ้ง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. $sql_Regis.=",'".$userID."','".$password."','".$imageName."')";
   $rs_Regis=$conn->Execute($sql_Regis);
   } else {
   $sql_Regis="INSERT INTO tb_member(mb_state,mb_city,mb_address,mb_zipcode,mb_name,mb_lastname,mb_email,mb_userID,mb_password,mb_repassword) VALUES('".$state."','".$city."','".$address."','".$zipcode."', '".$name."', '".$lastname."', '".$email."', '".$userID."''".$password."''".$repassword."'";
   $sql_Regis.=",'".$user."','".$pass."')";
   $rs_Regis=$conn->Execute($sql_Regis);
   }

   *ลืมใส่ " กับ ; ครับ หลังตัวแปร $repassword

   ลบ
  2. คำสั่ง $conn->Execute($sql_Regis); ครับ ที่ใช้ส่งข้อมูลไปdababase
   ส่วนไฟล์ config เป็นไฟล์เก็บคำสั่งเชื่อมต่อกับdatabaseครับ จึงสร้างแยกเอาไว้แล้วincludeเข้ามา เพื่อไม่ให้ใช้คำสั่งนี้บ่อยครับ

   ดูการสร้างไฟล์ config.php ได้จาก ->http://php-for-ecommerce.blogspot.com/2010/09/confphp-connection-database.html

   ลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ7 มีนาคม 2556 23:20

  Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in C:\AppServ\www\thaifood\subscribe.php on line 45
  คือเอาโค๊ดมาแปลงใช้แล้วมันเออเร่อแบบนี้ค่ะ แก้ยังไงดีค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่พบ function Execute ครับ เพราะยังไม่ได้เรียกใช้ ADODB ครับ
   ลองศึกษา
   ADODB คือ
   วิธีเรียกใช้และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ8 มีนาคม 2556 13:09

   คือมี ไฟล์ connect_db แล้วอ่ะค่ะ เราต้องสร้าง ไฟล์ config ใหม่หรือว่าแก้ที่นี่ได้ไหมค่ะ

   ลบ
  3. แก้ในไฟล์เดิมของน้องได้ครับ แต่ใช้โค๊ดที่สอนในบทความ http://php-for-ecommerce.blogspot.com/2010/09/confphp-connection-database.html นะครับ

   ลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ8 มีนาคม 2556 14:37

  เทศแล้วขึ้นเตือน Connection False !!!! ค่ะ
  แต่ข้อมูลที่กรอกลงฐานข้อมูลน่ะค่ะ ยกเว้น user ไม่ลง
  และรูปภาพในโฟล์เดอร์ก็เปิดดูไม่ได้ค่ะ ทำยังไงดีค่ะรบกวนด้วยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใส่รหัสผ่านและชื่อฐานข้อมูลให้ถูกต้องครับ
   $conn->Connect("localhost","ชื่อล็อกอินเข้าสู่ฐานข้อมูล","รหัสผ่านฐานข้อมูล","ชื่อฐานข้อมูล");

   ลบ
 24. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 25. รบกวนสอบถามเรื่องของ jquery หน่อยครับ

  ลองเทสแล้ว jquery ไม่ทำงาน ไม่มี Dialog โชว์ขึ้นมาซักอย่างครับ

  ผมนั่งไล่โค๊ดจนปวดตาหมดแล้วครับ ไม่เข้าว่าเป็นเพราะอะไร

  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบลบ
 26. < Execute($sql_ChkUser); if($rs_ChkUser->fields[0] > 0){ echo " "; echo ""; } else { if($imageName!=""){ $imageName=$user.date("dmy").".".substr($imageName,strpos($imageName,".")+1); move_uploaded_file($imageTmp,"Photo_Member/".$imageName); $sql_Regis="INSERT INTO tb_member(mb_name,mb_email,mb_tel,mb_address,mb_user,mb_pass,mb_image) VALUES('".$name."','".$email."','".$tel."','".$address."'"; $sql_Regis.=",'".$user."','".$pass."','".$imageName."')"; $rs_Regis=$conn->Execute($sql_Regis); } else { $sql_Regis="INSERT INTO tb_member(mb_name,mb_email,mb_tel,mb_address,mb_user,mb_pass) VALUES('".$name."','".$email."','".$tel."','".$address."'"; $sql_Regis.=",'".$user."','".$pass."')"; $rs_Regis=$conn->Execute($sql_Regis); } if($rs_Regis==true){ echo " "; echo ""; } } } ?>
  กำหนดชื่อผู้ใช้(Username)
  กำหนดรหัสผ่าน
  ยืนยันรหัสผ่าน
  ชื่อ-สกุล
  ที่อยู่
  เบอร์โทร
  อีเมล
  รูปภาพ

  รันแล้วขึ้นแบบนี้อ่ะครับๆ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ20 พฤศจิกายน 2557 02:29

  Warning: require_once(adodb/adodb.inc.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\exeshops\config.php on line 2

  Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'adodb/adodb.inc.php' (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\exeshops\config.php on line 2

  ตอบลบ
 28. Fatal error: Call to undefined method mysql_driver_ADOConnection::Execut() in C:\AppServ\www\demo\config.php on line 5 หมายความว่าไงอ่ะ ช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ

  ตอบลบ